Seichu Gishi Den

Ronin Onodera Toemon Hidetome

Utagawa Kuniyhosi (1797-1861)

 Firmado: Ichiyusai Kuniyoshi ga y sello kiri (1847-48)

Editor: Ebi-ya Rinnosukeg

 Miniaturas