Imagenes para la educaciĆ³n moral. Kyodo Risshi no Motoi.

El ciego Hanawa Hokiichi discutiendo el cuento de Genji.

Kiyochika (1847-1915)

(1886)

Editor: Matsuki Heikichi

Miniaturas