Ooigawa  no Watashi Zu

Katsukawa Shunko (1743-1812)

(1791-1804)

Miniaturas