Título: Ehon Taiko Ki Vol. 12-2

Autor: Takeuchi Kakusai

Artista: Okada Gyokuzan

Editor: Gyokueido

Fecha: 1799

Miniaturas