Título: Ehon Koetsu Gunki Vol. 8-1

Autor: Hayami Shungyosai

Artista: Hayami Shungyosai

Editor: Fushimiya Hanzaburo

Fecha: 1807

 Miniaturas