Título: Ehon Wakoku Shoshoku Ezukushi Vol:1 al 3

Título: Ehon Sugatae Hyakunin Isshu

Artista: Moronobu Hishikawa

Fecha: edición Taisho-3 (1914)

Miniaturas