Título: Ehon Nanboku Taiheiiki Zue

Artista: Hishikawa Kyoharu, Umekawa Shigekata

Autor: Hori Tsunenobu

Fecha:1868-1887

Miniaturas