Título: Ehon Nankoki Vol. 1-2

Autor: Yamadano Kakashi

Artista: Hayami Shungyosai (1767-1823)

Fecha: 1800

Miniaturas