Título: Ehon Nankoki Vol. 2-7

Autor: Yamadano Kakashi

Artista: Hayami Shungyosai (1767-1823)

Fecha: 1801

 Miniaturas