Título: Ehon Nanso  Satomi Hakkenden Vol. 22

Artista: Yanagawa Shigenobu

Autor: Kyokutei Bakin

Fecha: 1838

Miniaturas