Título: Ehon Tsuzoku Sengoku Saku Vol 11

Fecha:1704

Miniaturas