Título: Muromachi Genji Kocho No Maki No.2 Jyo

Escritor: Ryutei Senka

Artista: Utagawa Kunisada II

Fecha: Bunkyu-4 (1864)

Miniaturas