Título: Ehon Saiyu Zenden Vol. 2-2

Artista: Utagawa Toyohiro

Fecha: 1827

Miniaturas