Título: Ehon Shouzenjoushi Aki No Nanakusa Vol. 5

Artista: Utagawa Toyohiro

Autor: Takizawa Bakin

Fecha: 1809

Miniaturas