Hototogisu

Suzuki Kanson  (1860 - 1919)

Firmado: Sello (1906)

Miniaturas