Bungei kurabu , dai 8-kan, dai 12-go

Mizumo Toshikata (1866 - 1908)

Firmado: Toshikata y sello (1902)

 Miniaturas