Dos ujeres en invierno

Mizumo Toshikata (1866 - 1908)

Firmado: Toshikata  (1900)

 Miniaturas