Kuroki uri

Mishima Shoso (1856 - 1928)

Firmado: Sello (1908)

Miniaturas