Sakazuka Yamato

Mizumo Toshikata (1866 - 1908)

Firmado: Toshikata  (1894)

 Miniaturas