Nougyou

Yamada Keichu  (1868 - 1934)

Firmado: Keichu y Sello (1898)

Miniaturas