Ane Imoto

Chikuha Odake (1878 - 1936)

Firmado: Odake y Sello (1911)  

Miniaturas