Famoso cortesana Yuugiri. Bungei Kurabu , Vol.17, No.6

Takeuchi Keishu (1861 - 1943)

1910

Firmado: Keishu

 Miniaturas