Shizuka

Tomoto Kobori  (1864 - 1931)

Firmado:  sello (1910)

 Miniaturas