Shini-e conmemorativo de la muerte de Matsumoto Koshiro

Utagawa Kunisada (1786-1865)

Firmado: Kunisada (1838)

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas