Actor Arashi Rikan como Koba Hisakichi

Gigadō Ashiyuki activo (1813-1833)

Firmado: Gigado Ashiyuki ga

Fecha: Alrededor de 1830

Editor: HON-YA Seishichi

Miniaturas