Actor  Nakamura Yaemon III como Kanae y Arashi Rikan II como Uji no Tsunennobu

Yuusai Shigeharu (1803–1853)

Firmado: Shigeharu

Fecha: 1829

Editor:  Wataki

Miniaturas