Actor Bandō Minosuke: nueve variaciones  shosagoto (= una danza dramatica)

Mumekuni

Firmado: Mumekuni

Fecha: Alrededor de 1822

Editor: HON-YA Seishichi

Miniaturas