Actor Nakamura Utemon II como Osono

Shunkosai Hokushu activo (1802-1832)

Firmado: Hokushu

Editor: Toshin

Año: 1825

 Miniaturas