Actor  Arashi Tomisaburo Shikan como  Innami Kazuma

Yuusai Shigeharu (1803–1853)

Firmado: Shigeharu

Fecha: 1829

Editor:  Wata-ya Kihei

Miniaturas