WOROSIIANZIN (Familia rusa)

Yoshifuji  (activo entre 1850-1880)

1861

Editor: Echizenya Kaju

Tamaño: Ôban 

 Miniaturas