Tokaido Ooigawa no Zu

Hiroshige (1797-1858)

Editor Fujioka-ya Keijiro

1847-1852

Miniaturas