Tokaido, estaciones intermedias , estaciĆ³n 2 Omeri entre Shinagawa y Kawasaki

actor: Iwai Kumesaburo III representando a Okomo

Kunisada (1786-1865)

1852-53

Miniaturas