Diferentes dibujos de famosos paisajes de las 53 estaciones a lo largo del Tokaido, Oisho, Tora-gozan: Iwai Shijaku, Juro Sukenari: Sawamuea Tossho, Odawara, Uiro

Kunisada (1786-1865) Kyosai (1831-1869)

1864

 Miniaturas