Diferentes dibujos de famosos paisajes de las 53 estaciones a lo largo del Tokaido, Ishiyakushi, Renshobo: Ichikawa Ebizo; Shono: Shiratorizuka

Kunisada (1786-1865) Kyosai (1831-1869)

1864

 Miniaturas