Tokaido procesional,  estacíón 132, Kioto Tojin, Ashikaga jugodai mokuzo no zu

Kyosai (1831-1889)

1863

Miniaturas