Tokaido procesional,  estacíón 141, Kioto meisho no uchi

Yoshiiku  (1833-1904)

1863

Miniaturas