Tokaido del abanico, estación  51

Tsukioka Yoshitoshi ( 1839–1892)

Editor: Kiya Sôjirô

Grabador: Yokokawa Takejirô

1865

Miniaturas