Título: Ikkyusoshi Vol. 15 Ge

Artista: Utagawa Yoshiiku

Fecha: Bunkyu-5 (1865)

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas