Título: Ki No Kuni  Meisho Zue Vol...

Artista: Takechi Shiyu

Fecha: 1811

 Miniaturas