Título: Tokaido Meisho Zue Vol. 6

Escritor: Akisato Ritö

Artista: Mayoshi Kitai, Shunsensai Takehara

Fecha: Kansei-9 (1797)

 Miniaturas