Título: Miyako Meisho Zue Vol. 2 de 6

Escritor: Akisato Ritö

Artista: Sunchösai Takehara Nobushige 

Fecha: 1787

 Miniaturas