Genji gojūshi jō. Capítulo 54

Ogata Gekko (1859-1920)

Firmado: Gekko con sello (1892)

Editor: Yokoyama Ryohachi

 Miniaturas