Murasaki Shikibu Genji Karuta. Capítulo 22

Utagawa Kunisada II (1823-1880)

Firmado: Baichôrô Kunisada-ga (1857)

Editor: Tsutaya Kichizo

 Miniaturas