Murasaki Shikibu Genji Karuta. Capítulo 52

Utagawa Kunisada II (1823-1880)

Firmado: Baichôrô Kunisada-ga (1857)

Editor: Tsutaya Kichizo

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas