Imayo Nazorae Genji. Capítulo 8

Utagawa Yoshiiku (1833-1904)

Firmado: Chokaro Yoshiiku ga con sello Kiri (1864)

Editor: Omiya Kyujiro

Primera | Imagen anterior | Imagen siguiente | Última | Miniaturas