Chikubushima. Hyoshitou

Tsukioka Kögyo (1869-1927)

1899

 Miniaturas