TÍTULO: Gran victoria de Japón. Teikoku Nihon daishori.

AUTOR: Utagawa Kokunimasa (1874–1944). Firma: Kokunimasa.

FECHA: 1 de agosto de 1894, era Meiji.

EDITOR: Sawa Hisajiro̅.

Miniaturas