TÍTULO: Gran victoria de la armada en Weihaiwei.

Weihaiwei kaigu dai shori.

AUTOR: Utagawa Kokunimasa (1874-1944).

FECHA: 1895, era Meiji.

EDITOR: Hasegawa Tsunejiro̅.

 Miniaturas