GTÍTULO: Generales chinos capturados en Pyongyang.

Heijo̅ daisho̅ Shinsho̅ seiho no zu.

AUTOR: Migita Toshihide (1863-1925).

Firma: O̅ju Toshihide ga.

FECHA: octubre de 1894, era Meiji.

EDITOR: Tsutsumi Kichibei.

Miniaturas