TÍTULO: Batalla en la nieve cerca de Tienchuangtai.

Nisshin senso̅ Morinaga Cho̅i no funsen.

AUTOR: Toyohara Chikanobu (1838-1912).

Firma: Yo̅shu̅ Chikanobu.

FECHA: marzo de 1895, era Meiji.

EDITOR: Fukuda Kumajiro̅.4

 Miniaturas